Adatkezelési tájékozató

Adatkezelési tájékoztató https://fandm.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Fájdalom Ambulancia Kft. (a továbbiakban: „F&M”) által a 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. sz. alatt üzemeltetett Medical-Fitness Központ (a továbbiakban: Központ) működése során az adatkezelést. Az F&M valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Az F&M teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: F&M fitness and more
Székhely: 1123 Budapest Csörsz utca 14-16.
Adószám: 13322946-2-43
Weboldal megnevezése, címe: fandm.hu.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://fandm.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelő elérhetősége

Név / cégnév: F&M fitness and more
Székhely: 1123 Budapest Csörsz utca 14-16.
Levelezési cím: 1123 Budapest Csörsz utca 14-16.
E-mail: info@fandm.hu
Telefon: Telefon: + 36 1 783 7004

Mobil: +36 70 377 0463

Fogalommeghatározások

 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

Az F&M által folytatott adatkezelések

Sport és wellness szolgáltatás igénybevétele (I)
Hírlevél küldés, direkt marketing (II)
Weblapunkon keresztül történő online jelentkezés (III)
 Elektronikus megfigyelőrendszer (IV)

 

 1. Sport, wellness, masszázs szolgáltatás igénybevétele 

I.1. Az adatkezelés célja

A Központ szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

I.2. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Az F&M kizárólagosan felel Ön felé az adatkezelésért, adatfeldolgozó a FitExport Kft.(1183 Budapest Gyömrői út 89.) is. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, adatfeldolgozó alkalmazottai csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

I.3. Az adatkezelés jogalapja

Az F&M az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá az F&M szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

I.4. Kezelt adatok köre

A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám (kötelező adatok), továbbá e-mail cím (opcionális adat), arcképmás. Az arcképmás készítéséhez való hozzájárulás hiányában a Központ szolgáltatásai biztonságpolitikai okokból nem vehetők igénybe, ugyanis ezáltal kerülhető el annak a lehetősége, hogy a Központban a Vendég nevében – annak beléptető Órájával, kártyájával – jogosulatlanul más személy igénybe vegyen egy vagy több kapcsolódó szolgáltatást.

I.5. Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait az F&M mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el.

 1. Hírlevél küldés, direkt marketing

II.1. Az adatkezelés célja

Az F&M szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél- küldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, értesítés bérlet lejártáról, marketing célú adatkezelés az F&M ismertségének növelése céljából.

II.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az F&M az adatok kezelője, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

II.3. Az adatkezelés jogalapja

Az F&M kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.

II.4. Kezelt adatok köre

A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás
értesülési forrás (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás

 

II.5. Adatkezelés időtartama

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy a info@fandm.hu elektronikus levélcímekre küldött e-mail útján. 

Az igénybe vett adatfeldolgozó: http://mailchimp.com

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

III. Weblapunkon történő online jelentkezés

III.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása  kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.

III.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő az F&M, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

III.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve a szerződés felek általi teljesítése. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

III.4. Kezelt adatok köre

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon vásárló felhasználók.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése)
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

III.5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja az info@fandm.hu e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. 

 1. Önéletrajz feltöltése álláshirdetésünkre vagy az adatbázisunkba vagy e-mailen

IV.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az F&M  által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, az F&M saját toborzási rendszerében történő regisztráció. Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.

IV.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő az F&M, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

IV.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

IV.4. Kezelt adatok köre

Az adatkezelésben érintettek köre a jelentkezők.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás
Születési év Azonosítás, kapcsolattartás
Cím Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás.
Az Ön által az önéletrajzban, illetve a motivációs levélben megadott egyéb adatok. Azonosítás, kapcsolattartás,

 

IV.5. Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb az önéletrajznak elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer

 V.1. Az adatkezelés célja

A Központ (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) elektronikus megfigyelése, amelynek során kép,- hang, – valamint kép és hangfelvétel kezelése az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

V.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Az F&M, mint adatkezelő mellett törvényi előírás alapján adatkezelőként jár el a:

Gyógyító Magyarok Kft (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16., adószám: 13864808-2-43)

V.3. Adatfeldolgozó személye

Név / cégnév: F&M fitness and more /Fájdalom-ambulancia Kft
Székhely: 1123 Budapest Csörsz utca 14-16.
Adószám: 13322946-2-43

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltatók:

Név / cégnév: ITD Informatika Zrt.
Székhely: 3928 Tiszatardos, Kossuth Lajos út 45.
Adószám: 25978348-2-05

 

Név / cégnév: Kütyüszerviz Bt.
Székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 13.
Adószám: 25018341-1-43

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: e-mail tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: az e-mail működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az info@fandm.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően az F&M köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit az F&M nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint értintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az F&M valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.).

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.