Adatvédelem

  1. Bevezetés

1.1. A Szabályozás célja

Az Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Fájdalom-ambulancia Kft. működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást. A Fájdalom-ambulancia Kft.  kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról: a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról a kezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos  egyéb kérdésekről.

Ennek megfelelően a Fájdalom-ambulancia Kft.  a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi alkalmazottjára, ügynökeire, képviselőire, stb. vonatkozó belső üzleti policy-t és  adatkezelőnek a Fájdalom-ambulancia Kft.-t kell érteni.

  1. Fogalom meghatározások

2.1. felhasználó:

az a személy, aki a jelen szabályzat elfogadását követően hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Fájdalom-ambulancia Kft. az általa megadott adatokat kezelje;

2.2. személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető  azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.3. különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. bűnügyi személyes adat:

a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.5. közérdekű adat:

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.6. közérdekből nyilvános adat:

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.7. hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.8. tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.9. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.10. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.11. adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.12. nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.13. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.14. adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.15. adatmegsemmisítés:

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 2.16. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.17. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

2.18. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):

személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.19. adatállomány:

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.20. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.21. EGT-állam:

az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.22. harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 III. Felhatalmazás adatkezelésre

A hatályos szabályozás alapjában az adatkezelés két esetben történhet: vagy jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy pedig önkéntes hozzájárulással. A jelen Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a  Fájdalom-ambulancia Kft. a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

  1. Az adatkezelés

4.1. A Fájdalom-ambulancia Kft.

az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

4.2. A weboldalon lehetőség van regisztrációra.

A regisztráció minden esetben önkéntesen történik, a regisztráció során megadott adatok Fájdalom-ambulancia Kft. általi kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4.3. A regisztráció elsődleges célja

az, hogy a felhasználó a weboldallal, e körben az együttessel, a kiadóval, a Fájdalom-ambulancia Kft.-vel, ezek termékeivel és szolgáltatásaival, promócióival, akcióival, játékaival (a továbbiakban: a weboldallak kapcsolatos információ) kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást kapjon hírlevél útján.

4.4. A felhasználó hozzájárul ahhoz,

hogy az Fájdalom-ambulancia Kft. a felhasználó által megadott elérhetőségeken kapcsolatot létesítsen a felhasználóval. A Fájdalom-ambulancia Kft.  jogosult a felhasználó által megadott elérhetőségeken a felhasználót kérdőív formájában piackutatási, marketing vagy egyéb kutatási céllal megkérdezni. A válaszadás minden esetben önkéntes, a felhasználó jogosult a kérdőívet nem kitölteni.

4.5. A Fájdalom-ambulancia Kft.jogosult

a felhasználó által önkéntesen megadott adatokat marketing, piackutatási, egyéb kutatási és az ezekhez kapcsolódó céllal felhasználni. A Fájdalom-ambulancia Kft. ekörben jogosult az önkéntesen megadott adatokat – akár EGT- állambeli, akár harmadik országbeli – harmadik személyek részére – adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljából – továbbítani.

4.6. A Fájdalom-ambulancia Kft. jogosult

a felhasználók szokásainak, érdeklődési körüknek megismerésére irányuló kutatás céljából a felhasználók adatait megvizsgálni, elemezni, analizálni. A Fájdalom-ambulancia Kft.  kutatásának alapját e körben csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatok képezik.

4.7. A felhasználó tudomásul veszi,

hogy a Fájdalom-ambulancia Kft. a mindenkor hatályos törvényi, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott esetekben és a jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. A Fájdalom-ambulancia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés végett a felhasználó által megadott adatokat – a jogszabály megjelölésével – bármely harmadik személynek kiadja.

4.8. A regisztráció során egyes adatok megadása kötelező

mint például név, e-mail cím, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Ezen adatokat a felhasználóval való kapcsolattartás érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes alapon kerülnek megadásra, minden esetben a felhasználó saját belátásán alapuló döntés eredményeképpen. A Fájdalom-ambulancia Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan felhasználót, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Fájdalom-ambulancia Kft. jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a felhasználó által megadott összes adatra  kiterjed.

4.9. A regisztráció során lehetőség van a telefonszám megadására.

Amennyiben a felhasználó a telefonszámát megadja a  Fájdalom-ambulancia Kft. részére, úgy ezzel hozzájárulását adja, hogy a weboldallal kapcsolatos – továbbá a korábban kifejtett – tartalmakról  SMS formájában tájékoztatást kapjon. A Fájdalom-ambulancia Kft. a felhasználó telefonszámát a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult felhasználni.

4.10. A 18 éven aluli személyek

csak törvényes képviselőjük (szülő, gyám, stb.) útján nyilatkozhatnak a regisztrációról. A személyes adatok megadására történő felhatalmazást tartalmazó írásos dokumentációt a  Fájdalom-ambulancia Kft. részére (Fájdalom-ambulancia Kft 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16)kérjük megküldeni. A Fájdalom-ambulancia Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy a Fájdalom-ambulancia Kft. nem köteles minden esetben ellenőrizni a felhasználó életkorát. Amennyiben 18 éven aluli felhasználó regisztrál, úgy a Fájdalom-ambulancia Kft. nem vállal felelősséget a törvényes képviselő részéről történő írásos hozzájárulás elmaradásért.

  1. Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás

A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban jogosul a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. A Fájdalom-ambulancia Kft. a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

A módosítás/visszavonást a hírlevélen megjelölt e-mail címre kérjük megküldeni.

  1. Adatvédelem

Fájdalom-ambulancia Kft. minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz a felhasználó adatainak védelme érdekében, amely biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne kezeljék jogtalanul a felhasználó adatait.

A Fájdalom-ambulancia Kft. azonban nem vállal felelősséget az adatbázisának jogszabályellenes feltörése esetére. Amennyiben a felhasználó jelszavat ad meg, úgy a Fájdalom-ambulancia Kft. nem vállal felelősséget a jelszó titokban tartásáért, ez a felhasználó felelőssége. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok harmadik személy részére került továbbításra, úgy Fájdalom-ambulancia Kft. felhívja ezen harmadik felet a fenti kötelezettségeinek teljesítésére.

A jelen ponttal kapcsolatosan az info@fandm.hu e-mail címet kérjük felkeresni.

VII. Az Fájdalom-ambulancia Kft. felelősségének kizárása

Amennyiben az Fájdalom-ambulancia Kft. tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Fájdalom-ambulancia Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Fájdalom-ambulancia Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

VIII. Egyéb

Fájdalom-ambulancia Kft.  nem jogosult a felhasználó által megadott adatokat nyilvánosságra hozni. Amennyiben a felhasználó önkéntesen hozza nyilvánosságra adatait, úgy ezen nyilvánosság hozatalra a jelen szabályzat nem terjed ki.  A Fájdalom-ambulancia Kft. a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában nem jogosult a felhasználó adatit más adatbázisban szereplő adatokkal összekapcsolni, azokkal kiegészíteni. A  Fájdalom-ambulancia Kft. kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további

látogatásainak megkönnyítése, reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a  Fájdalom-ambulancia Kft. -hez került adatokat a  Fájdalom-ambulancia Kft. nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek.