Szerencsekerék!!!!! Forgasd meg a szerencsédet!

Szerencsekerék!!!!! Forgasd meg a szerencsédet!

2019. Júl. 12.

A nyáron keresd a szerencsekereket az F&M Fitness and More területén!

F&M SZERENCSEKERÉK NYEREMÉNYJÁTÉK

Játék- és részvételi szabályzat

A Fájdalom Ambulancia (üzemeltető: GYÓGYÍTÓ MAGYAROK Kft. – székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. cjsz: 01-09-877266 adószám: 13864808-2-43 és a Fitness & More (üzemeltető: Fájdalom-ambulancia Kft. – székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; cjsz.: 01-09-729362; adószám: 13322946-2-43; Fájdalom Ambulancia és Fitness & More együttesen a továbbiakban: „Szervezők”) „F&M Szerencsekerék” (továbbiakban: „Játék”) elnevezés alatt nyereményjátékot hirdetnek jelen játékszabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) rendelkezéseinek megfelelően.

 1. A résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) szerencsekerék megpörgetésével vehetnek részt a Játékban. A Játék során a Játékosok a szerencsekerék megpörgetését követően azt a nyereményt kapják, amely sávnál a kerék megáll (zöld lapát jelzi).
 1. Játék időtartama: 2019. július 12-tól 2019. augusztus 31-ig alkalomszerűen a Szervező nyitvatartási idejében.

Játék helyszíne: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött, Magyarországi lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaságok, illetve a promóció lebonyolításában résztvevő alvállalkozóinak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden szerencsekeréken található sáv nyer!
 1. A Játék során az alábbi kuponok (a továbbiakban: „Kupon(ok)”) nyerhetőek meg:

Fit & More szolgáltatásaira vonatkozóan:

 • 1 alkalmas Fitness belépő

Fájdalom Ambulancia szolgáltatásaira vonatkozóan:

 • Backjoy -30%
 • Járás- Futás elemzés -30%
 • Jégszauna -10%
 • Jégszauna -50%
 • Maximálisizomerő mérés -30%
 • Ingyenes Medyjet
 • Masszázs -10%
 • Masszázs -5%
 • Medyjet -50%
 • Tüdőszűrés -50%
 • Ingyenes TANITA

Pörgetésenként legfeljebb 1 db kupon nyerhető. A Kuponok beválthatóak: 2019. augusztus 31. napjáig. Egy Játékos egy napon kizárólag egy alkalommal pörgethet.

A nyeremények nem becserélhetőek, készpénzre át nem válthatók, értékesítésük tilos!

A Szervezők nem osztanak szét a jelen szabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.

A Játék során nyert kuponokmás akcióval, promócióval nem összevonhatóak. Egy személy kizárólag Szervezőnként egy-egy kupon felhasználására jogosult. Egy kupon kizárólag egy alkalommal 1 db szolgáltatásra használható fel.

 1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők felhívják a Játékos figyelmét a Játékszabályzat figyelmes elolvasására. A Szervezők semmiféle felelősséget nem vállalnak egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.
 1. Személyes adatok kezelése: A Játék során az Ön személyes adatait nem kezeljük. A kupon beváltásakor a kuponnal igénybe vehető szolgáltatásokat igénybevevő személy adatait rögzítjük és kezeljük, ezzel kapcsolatos tájékoztatást a kupon beváltásakor vagy az alábbi email címen kérhet: info@fandm.hu
 1. Szervezők a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályzatban foglalt esetekre. A fentiek mellett Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a Játékkal kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játék használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.
 1. Ha a Játék kapcsán visszaélés (pl. Kuponok hamisítása, vagy értékesítése) vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervezők nem vállalnak felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályzatot megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.
 1. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére, a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel, és azok betartásával.
 1. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, vagy illetéktelen előnyre tesz szert, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül és a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 1. A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 1. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók, és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 1. Jelen játékszabályzat elérhető a Szervezők székhelyén (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.), valamint a fandm.hu weboldalon.
 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a fandm.hu weboldalon.

Budapest, 2019. 07.12.

GYÓGYÍTÓ MAGYAROK Kft. és Fájdalom-ambulancia Kft.

Szervezők