❗️Jelentkezzetek most BMW tesztvezetésre, hiszen a vezetés élménye mellett egy éves bérlet is a tiétek lehet❗️

❗️Jelentkezzetek most BMW tesztvezetésre, hiszen a vezetés élménye mellett egy éves bérlet is a tiétek lehet❗️

2019. nov. 15.

❗️Jelentkezzetek most BMW tesztvezetésre, hiszen a vezetés élménye mellett egy éves bérlet is a tiétek lehet❗️

Katt a linkre! 

https://bit.ly/2X19TR6

Ugye, hogy kihagyhatatlan?

 

Játékszabályzat:

“Jelentkezz tesztvezetésre és nyerj éves bérletet” nyereményjáték

Játékszabályzata és Adatvédelmi szabályzata

 Játékszabályzat

 1. A játék és a szervezők

 

Jelen szabályzat a Fitness and More (Üzemeltető: Fájdalom-ambulancia Kft.; székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; cjsz: 01-09-729362; adószám: 13322946-2-43) és a Rack Autó (Rack Autó Kft.; székhely: 2040 Budaörs, Csata utca 23.; cjsz.: 13-09-107664; adószám: 11950552-2-13; a továbbiakban együttesen: “Szervezők”) közös nyereményjátékára vonatkozik, (a továbbiakban: “Játék”), az alábbi feltételekkel.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

 

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel, érvényes B kategóriás jogosítvánnyal és legalább 2 éves személygépjármű vezetési gyakorlattal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és a jelen Játékszabályzatban meghatározottakat teljesíti.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Játékos polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a saját személyes adatai.

 

 1. A játék menete

 A sorsolásokon az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a Rack Autó által szervezett tesztvezetésre jelentkezik a (https://forms.gle/bKcNy3sYvNYyyojh8)- linken (a továbbiakban: “Tesztvezetés”), a jelentkezési űrlap megfelelő kitöltésével. Tekintettel arra, hogy a Rack Autó Kft BMW személygépkocsik hivatalos márkakereskedője, tesztvezetésre BMW típusú személygépkocsik voonatkozásában kerülhet sor.Minden Játékos kizárólag egy tesztvezetésre való jelentkezéssel vehet részt a Játékban, ha egy Játékos több alkalommal is jelentkezik a Tesztvezetésre, úgy kizárólag az első jelentkezéssel vesz részt a Játékban.

A játékra jelentkezés nem jelenti automatikusan azt is, hogy tesztvezetésen részt vesz a Játékos. A Rack Autó Kft fenntartja azt a jogot magának, hogy a jelentkezők közül kiválassza a tesztvezetésen résztvevő személyét.

 

 1. A játék időtartama

 

A Játék időtartama:      2019. November. 11. – 2019. November. 29

Sorsolás időpontja:       2019. December. 02.

Eredményhirdetés:       2019. December.02-07-ig.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során 1 db nyertes Játékos kerül kisorsolásra, akinek nyereménye 1 db éves bérlet a Fitness and More edzőterembe (címe: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.) (a továbbiakban: “Bérlet”).

A Bérlet érvényességi időtartama az átvétel napjától kezdődik és 365 napon keresztül érvényes.

A nyertes Játékos köteles nyereményét legkésőbb … napjáig átvenni!

A sorsolás elektronikusan, a Szervezők által kerül lebonyolításra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Szervezők Facebook és Instagram oldalaikon közzéteszik.

Pótnyertesek kisorsolásának jogát fenntartják maguknak a Szervezők.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
 • ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
 • ha a Játékos kapcsán felmerült a gyanú, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
 • szükséges adatait nem adja meg,
 • nyereményét nem veszi át határidőben.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

A nyertesekkel e-mailen keresztül veszi fel Fitness&More a kapcsolatot és egyezteti vele a nyeremény átvételének időpontját.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Fitness and More kötelezi a nyertest személyazonosságának igazolására, a nyeremény átvételekor.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy nem működik együtt Szervezőkkel a Nyeremény átvételével kapcsolatban, úgy a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervezők felelőssége

 

A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (különösen a hibás e-mail címek tekintetében), a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 1. Játékos kizárása

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, annak érdekében, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, amellyel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárják a Játékost a Játékból.

 

 1. Tesztvezetésre vonatkozó információk

 

A Tesztvezetést a Rack Autó Kft. szervezi, a Rack Autó Kft által kiválasztott Játékosokkal történő kapcsolat felvétellel. A Tesztvezetésre történő időpont-egyeztetés elektronikus vagy telefonos adategyeztetést követően történhet. Tekintettel arra, hogy a Rack Autó Kft korlátozott számú és típusú BMW személygépkocsit tud rendelkezésre bocsátani tesztvezetési célra, és erre tekintettel korlátozott azon Játékosok köre is, akik részére tud tesztvezetési lehetőséget biztosítani, a Rack Autó Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy az előzetesen kiválasztott Játékosok közül is maga válassza ki azokat, akikkel a tesztvezetés ténylegesen megtörténik.A Tesztvezetést megelőzően Játékos köteles felmutatni érvényes B kategóriás gépjárművezetési engedélyét, valamint köteles nyilatkozni, hogy a gépjármű vezetésére alkalmas.

 

Fitness and More (Fájdalom-ambulancia Kft.) a Tesztvezetéssel kapcsolatban nem rendelkezik felelősséggel.

 

 1. Felelősség kizárás

 

9.1. A Szervezők a nyeremény hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervezők kizárják minden felelősségüket bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó belső rendszer technikai okokból nem érhető el, megsemmisül. Az edzőtermet mindenki kizárólag saját felelősségére, a mindenkori Házirend rendelkezéseit betartva használhatja!

 

9.2. Szervezők kizárják minden felelősségüket olyan tőlük független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számukra nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőknek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

9.3. A Szervezők kijelentik, hogy a Fájdalom-ambulancia Kft. és a Rack Autó Kft. a Játék kizárólagos szervezői, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a bérlet vásárlásakor a nyereményjátékon való részvétel keretében folytatott adatszolgáltatás kapcsán a Facebook Inc. személyes adatokat nem kezel.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

10.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható …..

 

10.2. Azáltal, hogy a Játékos a részvétel során a jelenléti ív beküldésekor megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervezők jelen Játék lebonyolítása során, valamint a Tesztvezetés kapcsán felhasználja. Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy nyertessége esetén Szervező a nevét nyilvánosságra hozza a Fitness and More Facebook, valamint Instagram oldalán.

 

10.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

 

10.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

10.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook, valamint az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztatás

 

 1. Az adatkezelő

Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

A Játékosok adatait kezeli: Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; cjsz: 01-09-729362; adószám: 13322946-2-43; elérhetősége: info@fandm.hu) és a Rack Autó Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Csata utca 23.; cjsz.: 13-09-107664; adószám: 11950552-2-13; elérhetősége: rackauto@rackauto.hu) (a jelen tájékoztatóban együttesen: Adatkezelők/Szervezők)

 

A Játék során az alábbi adatfeldolgozók segítik Adatkezelőket:

 • Google LLC. (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; nyilvántartási szám: 368047) – jelentkezési lap felületét működteti

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával, a Játékban való részvétellel (a jelentkezési űrlap beküldésével) önkéntes hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyereményre nem jogosult).

 

 1. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, űrlap kitöltése során megadott további adatok: auto évjárata, típusa, milyen modell iránt érdeklődik, hol értesült a játékról?

Az adatkezelés célja: Játék lebonyolítása – a nyertesek kisorsolása, nyeremény átadása; Tesztvezetés megszervezése.

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, illetve a kért adatok megadásával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez.

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzat 9. és 10. pontjában rögzített hozzájárulás keretei között használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen szabályzatban illetve jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az alábbi elérhetőségeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását:

 • Fájdalom-ambulancia Kft.
  • postacím: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.
  • e-mail cím: info@fandm.hu
 • Rack Autó Kft.
  • postacím: 2040 Budaörs, csata u. 23.

e-mail cím: rackauto@rackauto.hu

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

 

A személyes adatokat a Fájdalom-ambulancia Kft. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A nyereményjáték vonatkozásában a Fájdalom-ambulancia Kft. a nyeremény átvételét követő 2 hónapig kezeli az adatokat, ezt követően a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatokat törli a nyilvántartásából.

A Tesztvezetés kapcsán a Rack Autó Kft. a megadott adatokat a nyeremény átvételét követő 2 hónapig kezeli.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az érintett jogait különösen az Info tv. 14-17. §-a tartalmazza.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett jogait a partnerekkel szemben közvetlenül is érvényesítheti.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

 

Szervezőnek benyújtott kifogás:

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat 25 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

 

Hatósági panasz:

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Honlap: http://naih.hu)

 

 1. Bírósági jogérvényesítés

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Adatbiztonság

Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

 

 1. Visszaélés személyes adatokkal

 

Amennyiben a Szervezők tudomást szereznek arról, hogy a Játékos, a Játék során vagy a nyeremény vagy a Tesztvezetés kapcsán más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a Szervezők megtesznek minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.

 

Amennyiben valaki jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb.) használja, vagy egyébként jogosulatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a Szervezők megteszik a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő személy jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

 

Fájdalom-ambulancia Kft elérhetőségei: – 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.

 • info@fandm.hu

 

Rack Autó Kft. elérhetőségei:      – levelezési cím: 2040 Budaörs, Csata u. 23

                                                         – email: rackauto@rackauto.hu

 

Budapest, 2019. November. 09.

 

Rack Autó Kft. és Fájdalom-ambulancia Kft.