F&M Klubtagsági rendszer – Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek („ÁSZF”)

(érvényes 2015. december 1-től)

 Jelen ÁSZF a Fájdalom Ambulancia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett F&M fitness and more (1123 Budapest, Csörsz u. 14-16., MoM Sport épület; a továbbiakban: „F&M fitness and more”) és Fájdalom-ambulancia (1123 Budapest, Csörsz u. 14-16., MoM Sport épület; a továbbiakban: „Fájdalom-ambulancia”) szolgáltatásokhoz igényelhető klubtagság (a továbbiakban: „Klubtagság”) leírását és igénybevételének feltételeit szabályozza.

  1. Jelen ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya az Üzemeltetőre, illetve a 3.1. pontban foglaltaknak megfelelően Klubtagságot igényelő személyekre terjed ki.

  1. Az Üzemeltető adatai:

Név: Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 22/B

Cg.: 01-09-729362

Elérhetőség: email: info@fandm.hu, telefon: + 36 1 783 7004

  1. A Klubtagság igénylésének feltételei, regisztráció

3.1. Klubtag lehet

– minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

– aki az F&M fitness and more recepcióján valós személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési idő) megadásával regisztrál, elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint megfizeti a klubtagsági díjat és megfelel a Klubtagság valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Klubtag”).

A Klubtagságot igénylő személy a regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint,  feltétel nélkül elfogadja jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket és annak teljes tartalmát. Kérjük, hogy aláírás előtt mindenképpen olvassa el az ÁSZF-et!A regisztrációval a Klubtagságot igénylő személy elismeri továbbá, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja, és betartja Házirendünket.

3.2. Klubtagság igénylése

Klubtagság a recepción található igénylőlap hiánytalan kitöltésével igényelhető.

Igényléskor a személyazonossági okmányaiban szereplő adatokat kell megadni és az Üzemeltető jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött  igénylést elutasítani.

A szerződéses jogviszony a Klubtag és az Üzemeltető között akkor kezdődik, amikor sikeresen regisztrált a Klubtagságért.

A Klubtagság igénylésének díja bruttó 99.000,- Ft, azaz kilencvenkilencezer forint, melynek megfizetése a sikeres regisztráció feltétele.

Választható fizetési módok: készpénz valamint, Visa, Visa Electron, MasterCard és Maestro és American Express kártyák.

Az Üzemeltető a Klubtagság igénylésével kapcsolatos díjváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a díjváltozást – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – a hatályba lépést megelőzően 60 nappal közzéteszi és a díjváltozás kizárólag az újonnan Klubtagságot igénylő Klubtagokra vonatkozik.

A Klubtagság a sikeres regisztrációt követően 24 hónapig, illetve legkésőbb jelen ÁSZF-ben meghatározottak bekövetkeztéig (pl. Klubtagság megszüntetése) érvényes. A Klubtagság megkezdési időpontja a sikeres regisztráció napja, a Klubtagság vége 24 hónap elteltével következik be. (Pl., ha a Klubtaság 2015. október 12-én indul, akkor a Klubtagság vége 2017. október 11.)

A sikeres regisztrációt követően a Klubtagokat megillető kedvezmények kizárólag a Klubtagokat illetik meg.

Az Üzemeltető jogosult a Klubtagság igénylését elutasítani, amennyiben az igénylő:

–           az igénylőlap kötelező mezőit hiányosan vagy hibásan töltötte ki,

–           nem töltötte be a 18. életévét,

–           nem természetes személy,

–           nem magyarországi levelezési címet adott meg,

–           a klubtagsági díjat nem fizette meg,

–           a Klubtagság igénylése a jelen ÁSZF valamely rendelkezésébe ütközik.

  1. A Klubtagság tartalma

A Klubtag az alábbi kedvezményekre jogosult:

a./ Egyszeri sportcsomag az alábbi tárgyakkal:

b./ Egyszeri Mozgásszervi állapotfelmérés, mely tartalmazza:

  • orvosi konzultáció – 1 alkalom

d./ Kedvezmény az F&M fitness and more-ban:

20 % kedvezmény a fitnessterem napijegyek és bérletek aktuális, hatályban lévő árlistájának árából.

A kedvezmény nem vonatkozik a személyi edzés és a crossedzés személyi edzéseinek áraira.

A Klubtagsági kedvezmény nem tartalmazza a fitnessterem belépő díját.

A kedvezmény nem vonatkozik a személyi edzés és a cross  edzés/cross személyi edzés áraira.

e./ Kedvezmények a Fájdalom Ambulancián:

  • 50 % kedvezmény az orvosi konzultáció árából
  • 25 % kedvezmény a professzionális gépi kezelések és bérletek árából
  • 15 % kedvezmény a gyógytorna és a masszázs árából

Az itt felsorolt kedvezmények kizárólag a Klubtagság időtartama alatt érvényesek. A kedvezmények az aktuális árlista árából értendőek.

A Klubtagsági kedvezmények más kedvezménnyel, akcióval nem vonhatók össze, nem becserélhetőek, készpénzre nem válthatóak, és kizárólag a Klubtagság időtartama alatt vehetők igénybe.

Csak a Klubtag, azaz a regisztrált személy jogosult a Klubtagsági kedvezmények igénybevételére.

Saját célra csak egy Klubtagság igényelhető a bérletek nem átruházhatóak. Többszörös regisztráció esetén az elsőt követő további regisztrációk érvénytelenek.

Ajándékba bármennyi Klubtagság megvásárolható a kedvezményezett megjelölésével.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a kedvezmények frissítésére és módosítására. Az Üzemeltető a kedvezményes ajánlatok változása esetén módosítja vagy a szükséges tájékoztatással bővíti a jelen ÁSZF-et is.

  1. Adatkezelés és adatvédelem

A regisztrációval a Klubtagok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Fájdalom Ambulancia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje. hogy

Az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzatban található.

A regisztrációval a Klubtagok hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az Üzemeltető kommunikációs anyagokat küldjön a megaldott email címre és telefonszámra, melyet a Klubtag jogosult a Klubtagság ideje alatt bármikor visszavonni, így pl. leiratkozhat hírlevelünkről.

Lemondás esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget, ha a Klubtagot esetleg veszteség éri, mert nem értesült akcióinkról, vagy más fontos ügyekről.

  1. Egyéb rendelkezések

6.1. A Klubtagsággal, kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz írásban tehető meg, melyeket a 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. alatti levelezési címre vagy a következő email címre kérjük elküldeni: info@fandm.hu

A Klubtag reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének beérkezésekor az Üzemeltető az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja az esetet.

6.2. A Klubtag köteles haladéktalanul (8 naptári napon belül) értesíteni az Üzemeltetőt személyi adataiban és elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Klubtag valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából eredő, a Klubtag vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Klubtagság igénylése során (vagy azt követően) az Üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Klubtagokat terheli.

6.3. Üzemeltető kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a kedvezmények igénybe vétele az Üzemeltetőnek fel nem róható okból hiúsul meg, vagy a Klubtagság idő előtti befejezésére kerülne sor.

6.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy azonnali hatállyal megszüntesse a Klubtagságot, amennyiben a Klubtag neki felróható okból megszegi a Házirendet, a Klubtagsággal bármilyen visszaélést követ el, vagy nem tartja be jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. A Klubtag tudomásul veszi, hogy a Klubtagság ilyen okból történő megszűnésekor semmiféle pénzvisszatérítés nem jár, mellyel kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

6.5. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et a Klubtagok előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a regisztráció során megadott email címen értesítjük a Klubtagokat a bekövetkezett változtatásokról.

6.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF, továbbá a Klubtagságról részletes információk elérhetők a www.fandm.hu internetes címen.